Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
סקר בוטאני בירקון 2015
פורסם לראשונה: 01.03.2015
פורסם באתר: 13.5.2015
אורי מורן
מורן ייעוץ ופיתוח

במהלך 60 השנה האחרונות הופר המשטר ההידרולוגי של הירקון.
הפרה זו, גרמה לשינוי בחתך הרטוב של הנחל ברצועת האפיק ולשינוי
מאזן הלחות והמרחב של פשטי ההצפה. לאור הצורך בשיקומו של
הנחל ובפרט לאור הצורך להעמיד לרשות המתכננים כלים ומידע
עדכני על מצב הצומח ברצועת הנחל ומידע על צמחיית העבר
שבחלקה נכחדה, מתוך כוונה להשיבה אל בתי הגידול המשוקמים,
נערך בשנת 2014 סקר בוטנאי ונכתבה עבודה מסכמת זו.
הסקר בוצע על פני 34 חתכים בוטאנים ממקורות הירקון ועד כביש 4
ברצועת האפיק ובפשטי ההצפה. הסקר הושווה לגיליונות הצמחים
הרלוונטיים לאזור הירקון השמורים באוצר העשבייה הלאומית וכן כל
הסקרים העיקריים שבוצעו בירקון. ממצאי הסקר מראים על תופעה של
חדירה של מינים יבשתיים על חשבון מינים של בתי גידול לחים שאפיינו
את המקום. מגמה זו מתגברת במורד הירקון .בסקר הנוכחי נמצאו
370 מינים מתוכםכ-72 שלא נמצאו בירקון בעשרות השנים האחרונות.

מתוצאות הסקר לא נמצא הבדל משמעותי במספר המינים בין הירקון
התיכון לעליון, ההבדלים נבעו בעיקר מגורמים מקומיים המצויים לאורך
כל הנחל.
בבית הגידול הלח, הכולל את רצועת הזרימה ואת חלקן הרווי והלח של
הגדות, נמצאה שונות רבה בחתכי הצומח אשר נקבעה ע"י מספר
גורמים; פיסיוגראפים (כמרחק האנכי של הגדה מעל מפלס זרימת
הבסיס) הידרולוגים (כמהירות הזרימה) וביולוגים (כהימצאותם של
איקליפטוסים ופטל).
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim