Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
טורמוס הרים
תנאי השימוש
אתר זה מציג בפני המשתמש את המידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
המונח "משתמש" לעיל ולהלן משמעו: כל אדם אשר יוצר קשר עם השירות, או עם התוכן הכלול בו.
זכויות היוצרים בפרסומי אתר זה שייכים לרשות הטבע והגנים (להלן- "הרשות"). זכויות יוצרים אלו חלות על כל התוכן והאמצעים המופיעים באתר לרבות: על טקסט, תמונות, צילומים, איורים, שרטוטים, תרשימים, מפות, סימונים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"),
אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
לעניין המאמרים והחומרים השונים אשר יישלחו לפרסום באתר על ידי המשתמשים, אזי שמורה להם זכות הקניין הרוחני לגבי החומרים שלהם כפי שהועברו בצורתם הגולמית
למען הסר ספק, המערכת רשאית לשנות, לתרגם, לעבד וכיוב' את כל החומרים המוגשים לה. והתוצרים המעובדים יהיו רכוש רשות הטבע והגנים.
זכויות היוצרים בחוקים ובפסיקה המופיעים באתר שייכים למדינת ישראל.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט בין אם הוא "הרשות" ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לסלף את החומר המוגן, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע בקשר אליו כל פעולה שעלול להיות משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, ו/או העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות.
חל איסור מוחלט לשדר מחדש את המידע המופיע באתר זה בכל מדיה שהיא לרבות מדיה מודפסת, אינטרנט או כל צורה שהיא.

שימו לב:
בעצם פנייתו למידע המופיע באתר זה, משחרר המשתמש את הרשות מאחריות כלשהי הקשורה לשימוש במידע המופיע באתר זה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי הרשות הקשורה בשימוש במידע האמור. הרשות אינה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש במידע המוצג באתר זה. 
הרשות לא תישא באחריות כלשהי בכל מקרה של חשיפת מידע אישי של המשתמש, אשר אותו הוא ישלח, במודע או שלא במודע, ממחשבו באופן ישיר, או באמצעות צד שלישי, אל מפעילי אתר זה או לכל גורם אחר, בין אם יעשה זאת באמצעות מנגנוני האתר ובין אם יעשה זאת באמצעות כתובות המייל המפורסמות בו או בין אם יעשה זאת בכל דרך אחרת.
יודגש, כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, וכיו"ב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים. הרשות לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.
הרשות לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי, במידע המוצג באתר זה. המשתמש בלבד יישא באחריות, לרבות כלפי צד שלישי, לאופן בו הוא עושה שימוש במידע.
אתר זה מכיל קישורים לאתרים נוספים שאינם אתרים של הרשות ואינם מצויים בשליטת או בהשגחת הרשות אינה אחראית לאמינותו, דיוקו או נכונותו של המידע המופיע באתרים אלה.
הרשות אינה אחראית לנזק שייגרם למשתמש עקב פגם, תקלה, או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו. הרשות אינה אחראית לוירוסים שחדרו למערכותיו של המשתמש.
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל או של הרשות , רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
אם אינך מסכים לפרט כלשהו מהאמור לעיל, אתה רשאי לצאת מהאתר. אם בחרת להישאר באתר, ניתן להסיק מכך כי אתה מסכים, באופן מפורש, לכל האמור לעיל.
כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim