Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
סדנה בינלאומית; נדידת השקנאי המצוי בישראל –ממשק אקולוגי ומזעור הקונפליקט עם המדגים
פורסם באתר: 15.2.2015
זאב לבינגר, אוהד הצופה
הסדנה הבינלאומית הפגישה בין חוקרים, אנשי שמירת טבע, אנשי מקצוע מתחום גידול הדגים, בעלי עניין ופקידי ממשלה המייצגים את המדינות השוכנות לאורך נתיב הנדידה של השקנאי המצוי. מטרת הסדנה הייתה להעריך את המצב הייחודי של שהיית השקנאים בישראל. סדנה זו נערכה בישראל ואורגנה על ידי רשות הטבע והגנים (רט"ג) ועל ידי מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע (חלה"ט). הסדנה התמקדה בשלושה נושאים עיקריים: 1. אוכלוסיית שקנאים ומחקרי נדידה. 2. ממשק שקנאים וניהול קונפליקטים עם מדגה ברחבי העולם. 3. שקנאים בישראל: קונפליקטים עם מדגה, ניהול ומחקר.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim