Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
תכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל: סקר עטלפי חרקים בישראל 2013
פורסם לראשונה: 01.05.2014
פורסם באתר: 10.11.2014
ערן עמיחי, שמואל ידוב, עמית דולב, יריב מליחי, עמוס סבח, נעם לידר
המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. מרכז יונקים , החברה להגנת הטבע. חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

דוח זה מסכם את סקר עטלפי החרקים בישראל ב-2013. בשנה זו ניטור העטלפים הורחב על ידי הוספת ניטור גם בעונת החורף וכן על ידי הוספת מספר אתרי דיגום וכלל פריסה ארצית נרחבת יותר. הסקר הוא חלק מתכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל שגובשה ע"י חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים בשיתוף עם חוקרי מרכז יונקים של החברה להגנת הטבע. נוטרו 64 אתרים ברחבי ישראל (כ 75%- מהאתרים בתכנית הניטור). תועדו 26 מיני עטלפים המהווים כ 84% מכלל המינים המוכרים בישראל.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim