Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
הפחתת טריפות במשק האדם
פורסם לראשונה: 01.08.2014
פורסם באתר: 11.7.2014
אלון רייכמן
רשות הטבע והגנים

בעקבות תחושת העלייה בכמות הטריפות במשק האדם ובשל היעדר נתונים מהימנים על כמות טריפות התנים והזאבים במשק האדם הוחלט להקים צוות טריפות שידון בדרכים להפחית את הטריפות במשק האדם ויגביר את שיתוף הפעולה בין רשות הטבע והגנים לבין הבוקרים והנוקדים.

מסיכום ההמלצות שהועלו בדיוני הצוות, המלצות של בוקרים ופקחים בגולן ומסקנות ממחקר הזאבים ומריכוז נתוני הטריפות בעשור האחרון עולה כי (1) על מנת להפחית את כמות הטריפות ישנה חשיבות גדולה בהמשך פרויקט הסניטציה ולהרחבתו גם לשטחי המרעה של הדרוזים, (2) יש לשפר את חלקות המיגון הקיימות, לעודד שימוש נכון בכלבים, ובאמצעים פירוטכנים ולהכניס שימוש באמצעי מיגון חדשים כגון גדרות חשמליות ואמצעים אחרים, (3) יש חשיבות גדולה בעברת נתוני טריפות, נתוני דילול טורפים ותצפיות בזאבים לפקחי רשות הטבע והגנים מכיוון שזהו תנאי הכרחי לביצוע ממשק הטורפים, (4) יש לרכז את נתוני התחלואה של העדרים על מנת להבין טוב יותר מדוע משקים מסוימים סובלים מכמות טריפות גבוהה, (5) על רשות הטבע והגנים לרכוש ולבחון יעילות כנגד טריפות גדרות חשמליות ניידות וגדרות דגלים וכן לרכוש מגוון של אמצעים פירוטכנים על מנת לעזור לבוקרים להתמודד עם גלי טריפות, (6) מומלץ שפקח הסניטציה יתמקצע בזיהוי טריפות ויעזור לפקחים האחרים בנושא וכן להוסיף לגולן פקח נזקי חקלאות (במימון משותף עם המועצה) שיעזור בלכידות זאבים ובפעילות לדילול טורפים ומניעת טריפות.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim