Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
הוספת מידע
קריטריונים לפרסום
הכנת כתב היד
תהליך העריכה
תמונת אוירה להכנת כתב היד
הכנת כתב היד

אנא שלחו את כתב היד לכתובת המייל science@npa.org.il

נעדיף מאמרים קצרים של 2 עד 3 עמודים ובהם מעט תמונות.

למאמר יש להוסיף תקציר של 10 שורות בלבד המתאר את הבעיה או הפרויקט, העבודה שנעשתה, תוצאות, פתרון המוצע, דיון והמלצות. התקציר ישמש כפתיח. אורך המאמר לא יעלה על 2,000 מילים (ללא התקציר). יש להגישו בתכנת WORD בפונט דוד גודל 12, עם רווח וחצי בין השורות. האתר יעבד ויפרסם אותו בשלמותו גם בפורמאט PDF (בחלון נפרד).

1. שם המחבר (או מחברים): יש לכתוב שם פרטי ושם משפחה, ולציין את כתובותיהם (בדואר רגיל ובדואר אלקטרוני) של כל המחברים.
2. שם הארגון (או ארגונים): שם מלא של הארגון או הארגונים האחראים לעבודה.
3. תקציר: יש לסכם בקצרה את הממצאים העיקריים של המחקר או העבודה. סיכום זה יהיה גם תקציר הפרסום.
4. רקע: נא לכתוב הסבר קצר על הסיבה לביצוע הפרויקט או הממשק; להציג את הבעיה ובמה מתמקד הממשק.
5. פעילות: יש לתאר בקצרה את אתר העבודה והפעולות שנעשו בו. נא לציין פרטים מלאים ותאריכים מדויקים (ככל האפשר) של העבודה והניטור. כך יוכלו אחרים לחזור על הפעולות שעשיתם או להתאימן לצרכיהם. תארו גורמים יוצאי דופן העשויים להשפיע על התוצאה, אורך הפרויקט וכן פרטים כמו מזג האוויר או כל דבר העשוי להועיל לאחרים בעתיד. מידע זה יאפשר השוואה בין מחקרים שונים ויהיה ניתן לבצע ניסויים חדשים על סמך ניסיון העבר.
6. התוצאות: נא לכתוב אותן בפירוט, כולל בעיות שנתקלתם בהן, למשל השפעות מזיקות על מינים אחרים של צמחים או בעלי חיים.
7. תודות: לפי הצורך.
8. לקריאה נוספת: לפי הצורך.

          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim