Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
הוספת מידע
קריטריונים לפרסום
הכנת כתב היד
תהליך העריכה
תמונת אוירה לקריטריונים
קריטריונים לפרסום

מתקבלים לפרסום מאמרים ודוחות העוסקים בתחומים הבאים:
א. עדכון מידע על המגוון הביולוגי בישראל בתיעוד מצאי המינים במערכות אקולוגיות שונות או מצב האוכלוסיות של מינים שונים.
ב. הערכת פעילות ממשקית קיימת או הצעות ותכניות ממשק שמירת הטבע על סמך ידע מקצועי (ניטור, מחקר, סקר שדה, סקר ספרותי, ניסיון מעשי).
ג. גילוי מוקדם של בעיות בשמירת הטבע בעזרת הניסיון והחושים של אנשי השטח (רשות הטבע והגנים, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, האקדמיה, צה"ל ואחרים).

המסמכים חייבים להיכתב על-ידי מבצע עבודות השימור והממשק.

הפרסום צריך לתאר פעולה ואת השלכותיה. עליו להיות תמציתי ועם זאת מפורט
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim