Conservation bar
Englishالعربيةקישורים מומלציםצרו קשרהוספת מידעחיפושאודות האתרדף הבית
מטרת האתר
רשימת השותפים
ועדת היגוי
ועדת מערכת
שאלות נפוצות
תמונה לאודות
אודות האתר

האתר ממנף עשייה מקצועית על-ידי יצירת קהילה תומכת המורכבת מעובדי שטח ברשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, צה"ל, אנשי אקדמיה וכל העוסקים במלאכת השמירה על הטבע והמגוון הביולוגי.

האתר מהווה מצע לשיתוף פעולה בין הגורמים הרבים העוסקים בנושים אלו במטרה לפתח קהילה מגובשת ופורייה של מרכזי שטח בארגונים השונים.

באתר מוצגות פעילויות מקצועיות המתבצעות בישראל בתחום הממשקי והאקולוגי גם אם אין הן עומדות באמות מידה של חדשנות מדעית וכתיבה טכנית.

האתר יאפשר ניהול מידע וישמש כמאגר ידע מקצועי, מאגר דיווחים מקצועיים ושיטות ממשק תוך מתן נגישות וזמינות טובה לחומרים בנושא, לרבות התלבטויות שונות ופתרונות אפשריים, הצעות בתחומי הממשק והניהול בשטח.

האתר מהווה מאגר מידע זמין ופתוח לשימוש כל למען הטבע ולמען הסביבה.
          ×“×£ הבית    אודות האתר    חיפוש     צרו קשר     תנאי שימוש                

Nature and Parks Authority. All Rights Reserved © 2017. Pics by Doron Nissim